privacy

PRIVACY POLICY – AUTOBEDRIJF JAN DE KRIJGER C.V.
Autobedrijf Jan de Krijger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autobedrijf Jan de Krijger houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor dit is verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als autobedrijf Jan de Krijger zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Jan de Krijger, Cristiaan Huygensstraat 23, 3331EA, Zwijndrecht, 078-7440104, jan@jandekrijger.nl.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Jan de Krijger verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Het aangaan van overeenkomsten.
Het van APK herinneringsbrieven
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
Het registreren van het onderhoud van uw auto.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen.
Naam, adres, woonplaats, telefoon en email adres.
Gegevens van uw auto.
Kopie id voor de tenaamstelling van uw auto ( via het RDW) of ter legitimatie bij het maken van een proefrit.

VERSTREKKING AAN DERDEN.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen ( verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek ( persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk tostemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN.
Autobedrijf Jan de krijger bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens over de tenaamstelling van uw kenteken worden op verzoek van het RDW minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar bewaard.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
Antivirus bescherming van onze automatisering.
Wachtwoordbeveiliging van onze server.
Voorleggers bij het kopiëren van u ID.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.